textra
polityka
prywatności

Szanowni Państwo,
od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: RODO).

page_transport_textra_transport

Z uwagi na powyższe TEXTRA Poland sp. z o.o. informuje Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: TEXTRA Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-543, przy ul. J. Spychalskiego 17/9A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań- Stare Miasto w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000421440, NIP 782 254 92 53, REGON 302118127.

1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Pamiątkowa 24/3, 61-505 Poznań lub e-mail: info@textrapoland.eu.

2. Inspektor Ochrony Danych w TEXTRA Poland sp. z o.o. nie został wyznaczony.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług 
w ramach prowadzonej działalności.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.

6. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG); Internetu, giełd.

7. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony
przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem,
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

a. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
b. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h. tego, by podlegać profilowaniu.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy: info[@]textrapoland.eu